باب اسفنجی باشیم نه آقای اختاپوس!

باب اسفنجی باشیم نه آقای اختاپوس!
اگر شما هم مثل بنده بچه کوچیک داشته باشید احتمالا سعادت اجباری کارتون...