مدیر گروه علمی فرنام، ناشر و ارائه دهنده خدمات فنی به مجلات علمی پژوهشی، نمایه سازی مجلات و استقرار سیستم مدیریت