اعضای هیئت CSAB اسکاپوس

آروزی اینکه مجلات کشور را به دست ناشرین خارجی بدهیم چرا که بسیار خارجی هستند و معروف اند! حقارت جامعه دانشگاهی کشور را نشان میدهد. پول کشور را به تاراج میبرند که هیچ! تمام حق انتشار علم را نیز برای خود ثبت می کنند که هیچ! بازار کار متخصصین کشور را که نابود می کنند که هیچ! اصل حقارت اینکه کار را بدهیم یک خارجی انجام بدهد! این آرزوی وحشتناکی است که در راس مدیریت دانشگاه های کشور دیده میشود. آروزی عشق به خارجی ها! وقتی تخصص ایرانی اش وجود دارد. دانش ایرانی اش را داریم

ماجرای نمایه سازی مجلات توسط اسکاپوس، توسط وزارت بهداشت و وزارت علوم، همچنان تبلیغ و ترویج می شود. در این قسمت، به توضیح شفاف تری از اعضای مشاوران اسکاپوس می پردازیم.

سردبیران محترمی که به دنبال نمایه سازی مجله خود در اسکاپوس هستند باید بدانند که

بدون فعالیت بین المللی جدی برای مجلات علمی پژوهشی ایران، امکان نمایه سازی و کسب اعتبار توسط جامعه بین المللی بسیار پایین است.
بهتر است با انتخاب ناشرین درست داخلی به جای ناشرین خارجی که قراردادهای یکطرفه مالی می بندند، رویه بهتری را در کشور، اجرا کنیم.

امید که روزی مدیران جوان و نترس این آرزو را محقق کنند. روزی دوره مدیران از کار افتاده ای که هر گونه تغییر و مخالفت با خارجی ها را غیرممکن می دانند به پایان خواهد رسید.

انتخاب محتوا توسط اسکاپوس و هیئت مشاوران CSAB

تمام کسانی که یکبار مجله خود را برای نمایه سازی به اسکاپوس ارسال کرده اند، میدانند که اسکاپوس خودش مجلات را انتخاب نمی کند. بلکه به پیشنهاد یک هیئت مشاوران، مجله ای را نمایه سازی می کند. اما این هیئت مشاوران چه کسانی هستند؟

هیئت انتخاب محتوا و هیئت مشاوران (CSAB) مستقل اسکاپوس یک گروه بین‌المللی از دانشمندان، محققان و کتابدارانی است که رشته‌های اصلی علمی را نمایندگی می‌کنند. سال‌ها، اعضای هیئت‌مدیره و مسئول بررسی کلیه عناوین مجلات و مقالات هستند که برای Scopus پیشنهاد می‌شوند.

CSAB شامل 17 کرسی موضوعی است که هر کدام یک موضوع خاص را نشان می‌دهند. هیئت مشاوران با تیم Scopus کار می‌کند تا بداند چگونه Scopus مورد استفاده قرار می‌گیرد، چه محتوایی برای کاربران مناسب است و چه پیشرفت‌هایی باید انجام شود.

توصیه‌های CSAB به طور مستقیم بر کلیۀ مسیرهای Scopus و اولویت‌بندی درخواست‌های محتوای جدید تأثیر می‌گذارد تا اطمینان حاصل شود که محتوای Scopus بین‌المللی و مرتبط با آن است.
https://farname.ir/post-162/50e1dff/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B3-%D9%88-%D9%87%DB%8C%D8%A6%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-CSAB

با احترام

دانش گستر فرنام