تمرین نویسندگی میکنم. شاید روزی، جایی، نویسنده‌ای باشم.