انواع اعتراض ثالث


انواع اعتراض شخص ثالث - آراء قابل اعتراض ثالث

طبق ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد نسبت به رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. شخص ثالث می تواند به هر تصمیمی که دادگاه صادر می کند اعتراض کند و فرقی بین رای قطعی و قطعی نیست. یا غیر قطعی باشد یا از دادگاه های بدوی یا تجدیدنظر صادر شده باشد یا حضوری یا غیابی باشد. علاوه بر این ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد کسانی که خود یا نمایندگان آنها در انتخاب داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان ثالث اعتراض کنند. نکات مهم اعتراض شخص ثالث

اعتراض سوم یکی از طرق اعتراض به آراء مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی است.

همانطور که از نام آن پیداست، این نوع اعتراض نه از طرف طرف دعوا، بلکه توسط شخص ثالثی که خارج از دعوا بوده ولی در آن منفعت دارد، مطرح می شود.

ویژگی های مخالف سوم:

1- طرف دعوا نباشد.

2- ذینفع باشید.

3- آسیب دیده یا آسیب دیده باشد.

هر رأی صادره از دادگاه عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و حتی داوری (ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی) قابل اعتراض ثالث است.

علاوه بر ایراد اجرایی سوم که در قانون و اجرای احکام پیش بینی شده است، طبق ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض سوم به دو قسم اصلی و فرعی تقسیم می شود.

در اعتراض ثالث اصلی، شخص ثالث به هر نحوی از رأی صادره مطلع شده و به آن (به دلیل ذی نفع بودن و متضرر شدن) اعتراض می کند.

در اعتراض ساثل طاری، یکی از طرفین دعوی به رأیی که قبلاً در دادگاه صادر شده بود اعتراض می کند و طرف دیگر برای اثبات دعوی خود در جلسه رسیدگی استناد می کند. رای صادر شده و معتبر تلقی می شود.

مرجع تقدیم دادخواست دادگاهی است که رای مورد اعتراض را صادر کرده است.

در صورتی که رای قطعی از بدوی صادر شده باشد به بدوی تقدیم می شود و در صورتی که در تجدیدنظر خواهی تایید شده باشد و یا رای خود صادر شده باشد به تجدیدنظر تقدیم می شود.

نکته این است که در اعتراض تاری نیازی به تقدیم دادخواست نیست مگر اینکه سطح دادگاهی که دعوای اصلی در آن مطرح شده کمتر از دادگاه صادرکننده رأی معترض باشد.

ایراد سوم مهلت ندارد (حتی پس از اجرا نیز می توان اعتراض طرفین دعوا را مطرح کرد).

اعتراض اجرائی ثالث در صورتی که شخص ثالث نسبت به مال یا وجه نقد توقیف شده استیفا کند و ادعای وی مستند به حکم قطعی یا سند رسمی قبل از تاریخ توقیف باشد، رفع توقیف می شود و در غیر این صورت اقدام به اجراء خواهد شد. و مدعی برای جلوگیری از عملیات و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند. (اعتراض اجرایی)

این شکایت در تمامی مراحل بدون تشریفات و پرداخت هزینه عمل می باشد.

در صورت وجود دلایل قوی، عملیات تا تعیین تکلیف نهایی متوقف می شود.

ایراد سوم دارای اثر تعلیقی است و چنانچه دادگاه حکم مربوط به اعتراض را مؤثر در دعوای اصلی تشخیص دهد رسیدگی را به تأخیر می اندازد و اساساً ایراد موجب تأخیر اجرای حکم نمی شود مگر اینکه امکان پذیر نباشد. زیان ناشی از آن را جبران کند که در این صورت پس از اخذ ذخایر مناسب برای تاخیر در اجرا برای مدت معینی صادر می شود.