بررسی تعریف و مجازات جرم قذف


قذف عمل زنا یا زنا به دیگری است و شباهت زیادی به توهین یا تهمت دارد، ولی شارع به دلیل تأثیری که در حیثیت و آبروی فرد می گذارد، آن را جرم خاصی با آثار و احکام و مجازات خاصی دانسته است. هدف گادف) و اطرافیان آن شخص. است. این جرم یکی از جرایم شدید است به این معنا که مجازات آن در شرع معین شده است.

تعریف، مجازات و احکام غذف

قذف یعنی نسبت دادن زنا یا زنا به دیگری هر چند مرده باشد.

قذف باید صریح و بدون ابهام باشد، منسوب به معنای کلمه آگاه است و قصد انتساب دارد، هر چند مقصود یا مخاطب در زمان قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

هر گاه به فرزند حلال خود بگوید تو فرزند من نیستی یا به فرزند حلال دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی، توهین به مادرش محسوب می شود.

اگر شباهتی بین آنها وجود داشته باشد که معلوم شود قصد زنا نبوده، حد ثابت نمی شود.

هر گاه کسی به دیگری بگوید با فلان زن یا فلان مرد زنا کرده ای، فقط نسبت به مخاطب کفر محسوب می شود.

حد غذف هشتاد ضربه شلاق است.

انزال در صورتی جایز است که انزال کننده بالغ، عاقل، مسلمان، مصمم و تظاهر به زنا یا زنا نکرده باشد.

شخصی که به قصد نسبت دادن زنا یا زنا به دیگری از الفاظی غیر از زنا یا زنا استفاده می کند که صراحتاً به افرادی مانند زن، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب اشاره دارد تا زنا کننده. یا لواط را به او نسبت داده باشد به حد کفر محکوم می شود و اگر مخاطب به دلیل این انتساب آزرده شود به مجازات کفر محکوم می شود.

اگر کسی به دیگری زنای محصنه یا فسق کند، مانند زنا یا منحرف، به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق از درجه شش محکوم می شود.

- نسبت دادن زنا یا فسق به کسی که به خاطر همان زنا یا فسق، قبل از توبه به اعدام محکوم شده است، مجازات ندارد.

وسعت گاف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه غافل است. در صورت صدور مجازات در هر مرحله حسب مورد، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف می شود.

کسی که به چند نفر جداگانه تهمت بزند، چه همه با هم شکایت کنند و چه جداگانه، در برابر تهمت هر یک حد مستقلی بر او وارد می شود.

کسی که با یک کلمه به چند نفر تهمت بزند، هر یک از تهمت‌دیدگان می‌تواند جداگانه شکایت کند و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. اگر قربانیان در یک مکان شکایت کنند، بیش از یک محدودیت اعمال نخواهد شد.

کسی که قبل از حد، به یک یا چند دلیل، یک یا چند بار دیگری را رعایت کند، فقط یک مرتبه محکوم می شود، ولی اگر بعد از حد، تکرار کند، حد نیز تکرار می شود و اگر می گوید آنچه من گفتم درست است، بود به 31 تا 74 ضربه شلاق درجه شش محکوم شد.

پدر یا پدربزرگی که فرزند یا نوه خود را بدنام کند به 31 تا 74 ضربه شلاق درجه شش محکوم می شود.

در صورتی که حد قذف اجرا نشده و قذف نگذشته باشد به تمام وراث به جز زوجه منتقل می شود و هر یک از وراث می توانند پیگیری و اجرای آن را مطالبه کنند هر چند بقیه گذشته باشند.

مواردی که در آن حد انزال کاهش می یابد:

الف- زمانی که معترض معترض را تأیید کند.

ب- هرگاه آنچه منسوب به متهم است با شهادت یا علم قاضی ثابت شود.

ص ـ هنگامی که مقدوف و در صورت فوت او ورثه او از دنیا می روند.

ت- هرگاه مرد قبل از ازدواج یا در حین عقد، زن خود را به زنا لعن کند.

د- هرگاه دو نفر بر روی هم انزال کنند، خواه انزال آنها یکی باشد یا متفاوت