شرایط فسخ قرارداد


حتماً عنوان قرارداد یا شرایط فسخ قرارداد آن را زیاد شنیده اید. همه افراد به منظور انجام هرگونه معامله، معامله و خرید و فروش هر نوع پول اعم از ملک، اتومبیل و غیره قراردادی منعقد می کنند تا کلیه شرایط قرارداد از قبیل مشخصات ملک به مورد معامله قرار گیرد، زمان و مکان تحویل ملک و غیره در آن ذکر شده است. پس از انعقاد قرارداد همه طرفین ملزم به انجام آن هستند. با این وجود خوب است بدانید که مبایعه نامه منعقده بین طرفین دعوا با شرایطی قابل فسخ است که در ادامه به فسخ قرارداد می پردازیم.

سوگندنامه

تا حدودی با مفهوم عنوان اعلامیه آشنا شدیم. مبایعه نامه یا به عبارتی بیع یا عقد بیع که بین طرفین معامله منعقد می شود در واقع سندی است که بین اشخاص به منظور معامله و خرید و فروش منعقد می شود و کلیه شرایط معامله در آن گنجانده شده است.

در ادامه به شرایط تنظیم اظهارنامه می پردازیم. و بعد از آن به شرایط فسخ قرارداد خواهیم پردازیم

شرایط قرارداد

یکی از مهم ترین مواردی که برای تنظیم اظهارنامه باید به آن اشاره شود، اطلاع از شرایط اظهارنامه است. زیرا اگر اظهارنامه به درستی تنظیم و منعقد نشود قطعا در آینده برای طرفین مشکلات جدی ایجاد خواهد کرد. (تنظیم قرارداد از الزامات فسخ قرارداد است)

شرایط تنظیم اظهارنامه به شرح زیر است.

مشخصات دقیق طرفین معامله شامل نام و نام خانوادگی، آدرس دقیق، شماره تلفن، نام پدر، کد ملی و ... را ذکر کنید.

عاقل بودن و بالغ بودن طرفین معامله

قصد طرفین برای تکمیل معامله

ذکر مشخصات دقیق ملک مورد معامله طبق اسناد رسمی

ذکر دقیق شرایط فسخ و تعویق معامله

آشنایی دو طرف قرارداد با قانون و شرایط های معامله

درج قیمت دقیق کالای مورد معامله در قرارداد هم به عدد و هم به صورت حروف

درج زمان دقیق پرداخت ثمن معامله، تحویل معامله و انتقال سند به خریدار

حضور و امضای دو شاهد عاقل و بالغ

تنظیم قرارداد در دو نسخه ضروری است.

شرایط و دلایل فسخ قرارداد

همانطور که قبلا ذکر شد، ابطال مبایعه نامه تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. در حقوق فسخ مبایعه نامه خیار فسخ نیز نامیده می شود که اقسام آن عبارتند از;

بیان نادرست خیار

خیار مجلسی

خیار بد

قیمت تاخیری خیار

خیار شرط را نقض می کند

گزینه ضایعه

خیار تاخیری

خیار را ببینید

در ادامه به توضیح هر کدام از گزینه ها می پردازیم.

بیان نادرست خیار

تدلیس در لغت به معنای نیرنگ و فریب است. بنابراین همانطور که از نام آن می توان فهمید، اگر هر یک از طرفین معامله با اعمال خود باعث فریب طرف مقابل شود، فریب خورده با اثبات این امر حق فسخ معامله را خواهد داشت.

خیار مجلسی

تا زمانی که دو طرف معامله در محل انعقاد قرارداد یا توافق حضور داشته و هنوز از یکدیگر جدا نشده اند، امکان فسخ قرارداد برای آنها وجود دارد.

خیار بد

در صورتی که پس از معامله مشخص شود که مال مورد معامله دارای عیبی است که از ارزش مال یا کاربری آن کسر می شود، حق فسخ وجود دارد.

گزینه تاخیر در قیمت

اگر خریدار تا سه روز پس از انجام معامله، قیمت معامله را پرداخت نکند، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

خیار شرط را نقض می کند

در صورتی که هر یک از طرفین در قرارداد قید کنند که عملی را انجام می دهند یا ویژگی خاصی را برای کالا در قرارداد شرط می کنند و شخص شرط را انجام نمی دهد یا کالا فاقد ویژگی های تعیین شده است، امکان وجود دارد. فسخ معامله توسط طرف مقابل. داشته است

گزینه ضایعه

در صورتی که یکی از طرفین معامله مرتکب به اصطلاح کلاهبرداری شود و ضرر هنگفتی به طرف مقابل وارد کند، بازنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

خیار تاخیری

در صورتی که یکی از طرفین معامله در تحویل کالا یا پرداخت ثمن تاخیر داشته باشد، طرف مقابل حق انصراف خواهد داشت.

خیار را ببینید

در صورتی که پس از انجام معامله مشخص شود که واقعی بودن معامله یا مبلغ پرداختی بر اساس شرایط و مبلغ توافق شده نباشد، امکان فسخ معامله توسط هر یک از طرفین وجود دارد.

شرایط مطالبه خسارت قراردادی

شایان ذکر است در صورتی که قرارداد بین طرفین صحیح و جزء جزء باشد به دلیل عدم انجام تعهدات طرف قرارداد متحمل خسارت می شود و این خسارت دقیقاً ناشی از تخلف وی است، می تواند خسارت را مطالبه کند. البته بد نیست بدانید که در حین تنظیم قرارداد می توان مبلغی را برای خسارات ناشی از مسئولیت قراردادی توافق و در قرارداد مشخص کرد.