طلاق یک طرفه


طلاق غیر توافقی و یک طرفه یکی از مواردی است که گاه زندگی بسیاری از زوج ها را تحت تاثیر قرار می دهد. دلیل طلاق یک طرفه می تواند متفاوت باشد. عدم حضور یکی از طرفین، شرمساری یکی از طرفین و مواردی از این دست که یکی از زوجین را مجبور به درخواست طلاق می کند. طلاق امری ناخوشایند است که همه جوامع سعی در کاهش و تعادل آن دارند. به همین دلیل در طلاق، به خصوص طلاق غیر توافقی، زمان را طولانی می کنند و از نظر سهولت، روند طلاق را با مشکل مواجه می کنند. از این رو کارشناسان زیادی در زمینه طلاق غیر توافقی فعالیت می کنند اما به دلیل هزینه بالای وکلای طلاق یک طرفه ممکن است بسیاری از افراد از مراجعه به این افراد خودداری کنند. در این مقاله به فرآیند طلاق توافقی می پردازیم و همچنین توضیح می دهیم که چرا پرداخت وکیل طلاق یک طرفه و مراجعه به کارشناس الزامی است.

طلاق یک طرفه از مرد

طلاق یک طرفه از مرد آسانتر از طلاق از زن است، به همین دلیل گاهی اوقات هزینه وکیل طلاق یک طرفه از طرف مرد کمتر است. در واقع قانون شرط خاصی برای طلاق مرد تعیین نکرده است. اما این بدان معنا نیست که هیچ مانعی برای طلاق وجود ندارد. به دلیل وجود این موانع، گاهی پرداخت حق الوکاله یک طرفه برای مرد واجب می شود. در ماده 1133 قانون مدنی آمده است:


مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه از همسر خود تقاضای طلاق کند.»


در تبصره این ماده محدودیت هایی برای طلاق برای زنان در نظر گرفته شده است در حالی که طبق ماده مذکور، مردان شرایط خاصی ندارند. اما ماده 29 قانون حمایت خانواده مهمترین محدودیت را برای طلاق یک طرفه برای مردان در نظر گرفته است و این امر بعضاً باعث می شود که مردان برای وکیل طلاق یک طرفه هزینه کنند. در این مقاله نوشته شده است:


«دادگاه در رأی خود با عنایت به مفاد قرارداد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه، جهیزیه و نفقه زوجه، اولاد و فرزندان و نیز اجرت المثل طرفین را در طول مدت تعیین کرد. ازدواج آنان طبق تبصره ماده (336) قانون مدنی و در مورد نحوه حضانت و حضانت طفل و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نفقه تصمیم مقتضی خواهد گرفت.


در این ماده ذکر شده است که در ضمن عقد باید کلیه شرایط احراز شود

اخذ صیغه طلاق منوط به پرداخت کلیه حقوق زن اعم از مهریه و نفقه و اجرت متعارف در دوران عقد می باشد.

به جز مهریه سایر حقوق توسط دادگاه محاسبه و تعیین می شود.

برای حضانت فرزندان باید قبل از صدور حکم طلاق تکلیف مشخص شود.

در بخشی از این ماده به پرداخت حق زوجه به شرح زیر تاکید شده است: «ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است».

تمامی موارد فوق محدودیتی را برای مرد ایجاد می کند که وی را ملزم به پرداخت وکیل طلاق یک طرفه می کند. ممکن است تصور کنید که هزینه استخدام وکیل همیشه بالاست و برای به دست آوردن وکیل مناسب باید هزینه زیادی پرداخت کنید.

هزینه وکیل طلاق یک طرفه از طرف زن

قانون مدنی زنان را از طلاق غیر توافقی منع کرده است. این محدودیت به گونه ای است که در اکثر موارد بدون مراجعه به کارشناس و پرداخت هزینه وکیل طلاق یک طرفه نمی توان حکم طلاق را صادر کرد. در تبصره ماده 1133 قانون مدنی، شرایط وقوع طلاق غیر توافقی در مواد 1119، 1129 و 1130 قانون مدنی پیش بینی شده است. با وجود این مطالب، اثبات احراز شرایط نیز امری است که زنان را به پرداخت وکیل طلاق یک طرفه سوق می دهد.

در ماده 1119 قانون مدنی آمده است:


«طرفین عقد می‌توانند علاوه بر عقد نکاح یا هر عقد لازم دیگری، هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، شرط کنند، مانند اینکه هرگاه شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود. مهلت یا ترک انفاق یا سوء قصد به جان زوجه یا سوء رفتار به گونه ای که زندگی با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، اثبات تحقق شرط در دادگاه و صدور رأی قطعی بر عهده زوجه وکیل و وکیل است. .


اگرچه این ماده شامل هر دو طرف می شود، اما مردان هیچ محدودیتی برای طلاق ندارند، این ماده شامل زنان می شود. برای اینکه بتوان ثابت کرد که شرایط خلاف قرارداد محقق شده است، نیاز به کارشناس است. در این زمان می توانید این موضوع را در دادگاه ثابت کنید و با پرداخت حق الزحمه وکیل طلاق یک طرفه با مبلغ معقول، حکم طلاق دریافت کنید.