مضرات طلاق از مردمضرات طلاق از مرد

ازدواج و زندگی مشترک همیشه به نتیجه مطلوب نمی رسد و گاهی با بن بست مواجه می شوند. در چنین مواقعی که با وجود تلاش طرفین نتیجه ای برای ادامه زندگی حاصل نمی شود، طلاق تنها راه پیش رو خواهد بود. طلاق به معنای پایان قانونی ازدواج است و به دو صورت توافقی و غیر توافقی انجام می شود. مضرات طلاق از طرف زن یا مرد از مواردی است که قبل از اقدام باید مورد توجه قرار گیرد.

در طلاق توافقی نیز معایبی وجود دارد که طرفین به طلاق رضایت داده و با رضایت خود این کار را انجام می دهند. مرد به عنوان یکی از طرفین می تواند تقاضای طلاق کند اما قبل از آن باید از مضرات طلاق از جانب مرد آگاه باشد که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

طبق ماده 1133 قانون مدنی، طلاق از سوی مرد به شرح زیر پیش بینی شده است: «مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه از زن خود تقاضای طلاق کند». اکثر افراد با استناد به این مقاله فکر می کنند که هیچ مانعی برای طلاق زن وجود ندارد. این در حالی است که این دسته از افراد هیچ اطلاعی از مضرات طلاق از مرد ندارند. مهمترین مضرات طلاق از مرد

در این قسمت به 3 مورد از مهمترین مضرات طلاق از مرد می پردازیم:

1- آوردن دلایل محکمه پسند برای طلاق

در گذشته طبق قانون مدنی مرد می توانست هر زمانی که بخواهد زن خود را طلاق دهد و محدودیتی در این زمینه وجود نداشت. اما در سال های گذشته تغییراتی در قانون ایجاد شد که مطلق بودن این قانون را تغییر داد. قانونگذاران کشور این ماده را دور از عدالت دانسته و تغییراتی در قانون ایجاد کردند. یکی از مهمترین مضرات طلاق از مرد که در اثر تغییر قانون ایجاد شده است به شرح زیر است:

مرد نیز مانند زن باید تقاضای طلاق کند و دلایل طلاق و مشکلات زندگی خود را به دادگاه توضیح دهد. یعنی اینکه چرا زندگی برایش سخت شده و نمی تواند با همسرش ادامه دهد. از آنجایی که قانون شرایط خاصی را پیش بینی نکرده است، گاه رویه دادگاه ها مانند گذشته است و صرف درخواست طلاق موجب صدور حکم می شود. اما دادگاه ممکن است تقاضای طلاق و دلایل مرد را برای طلاق کافی نداند و حکم را صادر نکند.

2- بزرگترین مضرات طلاق از مرد; پرداخت حقوق زنان

الف- پرداخت مهریه

یکی دیگر از ضررهای طلاق از مرد این است که اگر مرد درخواست کرده باشد، باید مهریه زن به طور کامل پرداخت شود. تا زمانی که بر سر تمام دیون زن و مرد توافق نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر نمی کند. در ماده 29 قانون حمایت از خانواده آمده است:

«ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است، همچنین در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی نفقه یا تقسیم زوج، طلاق ثبت می‌شود».

ممکن است زن مهریه خود را ببخشد، اما معمولاً وقتی مرد تقاضای طلاق می کند، زن مهریه خود را به طور کامل مطالبه می کند و تا زمانی که این حق پرداخت نشود، امکان صدور حکم طلاق وجود ندارد. در این صورت از مضرات طلاق از مرد، اگر بتوانید توانایی خود را در پرداخت یکجای مهریه ثابت کنید، مهریه تقسیم می شود.

وقتی صحبت از مضرات طلاق از طرف مرد می شود، منظور پرداخت تمام حقوق زن است. در هنگام طلاق، زن مستحق ادای ایام عقد است که برای اموری است که خارج از تکلیف زوجه بوده ولی او انجام داده است.

بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی، حقوق متعارف ایام عقد به شرح زیر تعریف شده است:

«در صورتی که زوجه کاری را که شرعاً بر عهده او نیست و ثواب شرعی دارد، به امر شوهر و بدون قصد انفاق انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، دادگاه محاسبه می کند. پاداش کار انجام شده و دستور پرداخت آن.»

همانطور که در ماده 29 قانون حمایت خانواده نیز اشاره شده است، اجرت عرفی ایام عقد نیز جزو حقوق زنان محسوب می شود و تا زمانی که طلاق پرداخت نشود، طلاق صادر نمی شود. نفقه از دیگر حقوق زن است که البته باید در دوران عقد پرداخت شود. اگر زوجه در دادگاه خانواده ثابت کند که در دوران عقد نفقه دریافت نکرده است، دادگاه مرد را به پرداخت آن محکوم می‌کند و تا زمانی که نفقه را کامل نپردازد، حکم صادر نمی‌شود.