نکات ریز در بررسی پرونده


روند بدهی و اقساط:

پرونده پس از طی مراحل ثبت نام به یکی از واحدهای حقوقی مجتمع قضایی ارجاع خواهد شد. شعبه پس از ثبت پرونده را به نظر قاضی محترم دادگاه می رساند. با عنایت به کامل بودن محتویات پرونده به حسابدار خود دستور می دهد زمان رسیدگی را تعیین کند. در نتیجه زمان رسیدگی تعیین و به اطلاع طرفین می رسد. جلسه در موعد مقرر تشکیل و خواهان و خوانده در دادگاه حاضر می شوند. خواهان اظهارات مندرج در دادخواست را تکرار کرده و از دادگاه تقاضای استماع شهادت شهود خود را دارد. دادگاه شهادت هر یک از شهود را جداگانه استماع می کند که همگی در مورد کمبود منابع مالی شاکی شهادت می دهند و متهم بدون ذکر دلیل صرفاً اظهارات شاکی را تکذیب می کند.

تصمیم دادگاه بدوی در مورد توقیف و توزیع:

دادگاه پس از استماع اظهارات متهم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«با توجه به دادخواستی که برای تقاضای پرداخت وجه نقد و مقطوع به محکوم علیه تقدیم می‌شود و با توجه به مجموع مدارک پرونده، قرار است کلیه شهود به محرومیت و فقر خواهان شهادت داده باشند. خوانده نسبت به ادعای خواهان و مستندات وی اعتراض و دفاع مؤثری ندارد، ادعای خواهان ثابت است و به استناد ماده 37 و 11 قانون خلع ید، حکم به محرومیت خواهان از پرداخت وجه صادر و ابلاغ می شود. حکم یکبار برای همیشه و چون بنا به شهادت شهود، خواهان توانایی پرداخت اقساطی حکم را دارد، به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مقرر می دارد که شاکی باید ابتدا مبلغ 200 میلیون ریال و هر رای صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران به مدت 1 ماه 20 میلیون ریال از مابقی تا مصرف کامل می باشد. تا 20 روز

نکاتی در مورد توقیف و قسط:

نکات زیر در بررسی پرونده و تصمیم فوق حائز اهمیت است:

طبق ماده 1 قانون ورشکستگی: «مشمول کسی است که به دلیل ناکافی بودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت هزینه دادرسی یا بدهی خود نباشد». طبق ماده 23 همین قانون: «مدعی بدهی باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر که از وضع معیشتی و زندگی خود مطلع باشند را به دادخواست خود ضمیمه کند و در شهادت مذکور نام و شغل و نام و نشانی قید شود. معیشت مدعی بدهی و ناتوانی او در پرداخت حکم یا بدهی باید با تعیین میزان آن مشخص شود، همچنین طبق ماده 37 «کسانی که دارایی ندارند یا دارایی آنها کافی نیست. تمام بدهی را بپردازند، اما می توانند تمام یا قسمتی از بدهی خود را با درآمد شغل و حرفه خود بپردازند، دادگاه به میزان بدهی و درآمد و معیشت بدهکار رسیدگی می کند. او میزان، مدت و تعداد اقساط را تعیین خواهد کرد. لذا دادگاه با احراز شرایط فوق برای شاکی از پرداخت محکومیت به طور کلی یا جزئی معافیت صادر می کند. البته آنچه رایج است این است که دادگاه ها عموماً خسارت جزئی را با حکم تقسیم می پذیرند و در مقابل مطالبه خسارت کلی مقاومت می کنند.

آنچه در این دعاوی رایج است این است که خواهان شهادت 4 نفر را به دادخواست ضمیمه می کند و عامل مهم در اخذ معافیت خواهان از پرداخت حکم و اقساط، قولنامه مورد استناد و تأیید شهادت شهود است. . البته به استناد ماده 1285 قانون مدنی: «گواهی سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت خواهد داشت». بنابراین طبق مقررات شهادت، شهود باید در دادگاه حضور یافته و شهادت دهند. در دعوای فوق پس از بررسی ادله خواهان و پس از استماع شهادت شهود خواهان و احراز شرایط و ادعای خواهان از طریق شهادت 4 نفر و به صورت صحیح و قانونی اقدام به. رای صادر کرد.