کلیات قانون مالیاتسازمان امور مالیاتی: وظایف شناسایی و تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با تاکید بر انتزاع آنها از سایر وظایف و مطالبه و وصول مالیاتهای موضوع قانون و نیز اداره امور مالیاتی و سازمان امور مالیاتی را بر عهده دارد. وظایف مذکور با توجه به صلاحیت ها، مسئولیت های فنی و تخصص انجام می شود. طبق قانون، اداره امور مالیاتی حسب مورد را به مقامات مالیاتی یا سایر مراجع محول می کند.
سازمان امور مالیاتی: سازمان امور مالیاتی واحد سازمانی مشخصی است که شامل بخشهای اداری کوچکتری به نام واحدهای مالیاتی است و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی نوع مودیان یا بر اساس نوع وظیفه با تعداد کافی واحد مالیاتی تشکیل می شود. .

واحد مالیاتی: کوچکترین قسمت تقسیم اداری است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان و یا بر اساس وظایف مقرر در قانون توسط سازمان تعیین می شود.
مأموران مالیاتی: کلیه کارکنانی که وظیفه شناسایی، شناسایی مطالبات و وصول مالیات موضوع قانون را بر عهده دارند مأمور مالیاتی می‌گویند که دارای عناوین شغلی معاون مالیاتی، کارشناس مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز مالیاتی) و رئیس اداره امور مالیاتی باشند. و رئیس امور مالیاتی. هستند.

رئیس اداره مالیات: از بین کارکنان سازمان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر با حداقل سه سال سابقه کار به عنوان کارشناس ارشد مالیاتی انتخاب می شود و نظارت بر واحدهای مالیاتی را بر عهده دارد و وظایف خود را تحت عنوان نظارت رئیس امور مالیاتی
رئیس امور مالیاتی: از بین کارکنان سازمان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر و حداقل سه سال سابقه خدمت به عنوان رئیس اداره مالیات انتخاب می شود و مسئولیت نظارت بر ادارات مالیاتی و نظارت بر حسن اجرای مقررات را بر عهده دارد.

مودیان مالیاتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای هر گونه فعالیت اقتصادی یا معامله و دارایی باید به دولت مالیات بپردازند.
پرونده مالیاتی: هر مؤدی باید مدارک و اطلاعات هویتی، کاری و مالی خود را جمع آوری و به اداره امور مالیاتی تحویل دهد. تمامی این اسناد تحت عنوان پرونده مالیاتی در اداره مالیات با شماره منحصر به فردی که به وی اختصاص داده شده نگهداری می شود.

اظهارنامه: عبارت است از گزارش عملکرد یا رویدادهای مالی اشخاص حقیقی یا حقوقی که در انواع مختلف برای تعیین میزان مالیات در بازه های زمانی معین به سازمان مالیاتی تهیه و تنظیم می شود.
برگ تشخیص مالیات: گواهی رسمی است که سازمان امور مالیاتی بر اساس اظهارنامه ای که مؤدی تنظیم و تسلیم کرده و همچنین بررسی هایی که مأموران مالیاتی دارند، نتیجه رسیدگی و رسیدگی خود را به مؤدی (مودیان) اعلام می کند. ساخته شده است. با توجه به عملکرد واقعی مؤدی، میزان مالیات بر اساس قانون تعیین می شود.

مراجع حل اختلاف مالیاتی: در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، در صورت اعتراض مؤدی می‌تواند در مهلت‌های مقرر در قانون برای ارائه دلایل و مدارک خود به سازمان امور مالیاتی مراجعه و درخواست کند. اعاده دادرسی تا زمانی که موضوع حل شود. رئیس امور مالیاتی و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب حسب اختلاف یا در شورای عالی یا هیات های حل اختلاف مالیاتی و در نهایت دیوان عدالت اداری بررسی و اتخاذ تصمیم نماید.