رابطه ی زمان مصرف قهوه و ورزش

یکی از اصلی ترین تایم هایی که افراد تمایل به مصرف قهوه دارند، قبل از ورزش است.

در کشورهایی مانند اروپا و آمریکا، قهوه را به عنوان داروی ورزشی می شناسند و می دانند که عملکرد بدنشان بهتر خواهد شد.

نیم ساعت تا یکساعت قبل از ورزش، بهترین تایم برای مصرف قهوه است که ورزشکاران حرفه ای بصورت روزانه از آن تهیه می کنند.