«ترجمه به‌خط فارسی»: چند اصطلاح دوپهلو از بهاءالدین خرمشاهی

در بخش پایانی کتاب کژتابی‌های ذهن و زبان آقای خرمشاهی، چون کتاب جنبهٔ ظنزآمیز هم دارد، ایشان چند اصطلاح آورده که خودش به‌شوخی ساخته است. از آن میان، پنج تا به‌نظر خودم بامزه‌تر بود که می‌شد خارج از کتاب هم گفت. آن‌‌ها را در اینجا عینا نقل می‌‌کنم. باشد که خوانندگان هم استفاده بکنند و خرسند بشوند.

«۳) آبستنی خارج از رحم: این یک اصطلاح پزشکی است ولی من آن را در مورد نوزادان بزرگ‌شده‌ای که هنوز از پدر و مادرشان آویزانند و لوس و بغلی شده‌اند به کار می‌برم. ...

۵) جهنم‌سرخود: به آدم‌های «اسید معده» و قُلتشن و بی‌ظرافت و گران‌جان و از خود راضی و مردم‌آزار گفته‌ام. …

۶) اخلاق مهمانی: یک بار فردی در مهمانی از اخلاق فرزند کوچکهٔ من [= که در تعبیر عامه ته‌‌تغاری می‌گویند] خیلی تعریف کرد، در حالی که در آن ایام فرزندم خیلی یاغی و طاغی بود. من درماندم که چه بگویم. درآمدم که: اختیار دارید این اخلاق مهمانی‌اش است، شما از اخلاق خانگی‌اش خبر ندارید. ...

۸) ترجمه به‌خط فارسی: این اصطلاحی است که بنده در مورد ترجمه‌های نامفهومی که فقط ظاهرِ فارسی، آنهم خط (نه زبان فارسی) دارند، به کار می‌برم. ...

۱۳) ویراستار مجانی: بر آثار من زیاد نقد و نظر می‌نویسند. من نام ناقد یا منتقد را گذاشته‌ام: ویراستار مجانی. …»