ویرگول
ورودثبت نام
افزونه مدیریت محتوای ویژگی های ووکامرس و دکان
افزونه مدیریت محتوای ویژگی های ووکامرس و دکان
خواندن ۴ دقیقه·۲ سال پیش

معرفی افزونه وردپرسی دسته‌بندی‌ویژگی‌ها ووکامرس و دکان

امروزه با وجود افزونه وردپرسی قدرتمندی چون ووکامرس راه انداختن یک فروشگاه اینترنتی از هر زمان دیگری ساده‌تر شده است. مهم نیست قصد فروش چه نوع کالایی و با چه استراتژی فروشی دارید، با استفاده از افزونه فارسی ووکامرس می‌توانید به راحتی فروشگاه‌تان را بسازید و بدون معطلی به مرحله فروش برسید. اما نکته اینجاست که این کار نه فقط برای شما، بلکه برای همه آسان شده و به همین دلیل تعداد فروشگاه‌های آنلاین روز به روز در حال افزایش است. پس دو عامل سرعت و دقت به جزئیات می‌تواند شما را از رقبای‌تان جلو بیندازد. ما با طراحی افزونه وردپرسی مدیریت محتوای ویژگی محصولات ووکامرس و دکان امکان مدیریت ساده و سریع ویژگی محصولات ووکامرس را برای شما فراهم کرده‌ایم.


ویژگیمحصولاتیکیازبخش‌هایمهمواساسیبرایهرفروشگاهاینترنتیاست،اماازآنجاییکهمدیریتآندرافزونهفارسیووکامرسکاریپیچیدهوزمان‌براست،بسیاریازصاحبانفروشگاه‌هاترجیحمی‌دهندتازیاددرگیرویژگیمحصولاتووکامرسنشوند.درادامهبه3ویژگیقدرتمندافزونهمدیریتمحتوایویژگیمحصولاتووکامرسمی‌پردازیمکهمی‌تواندسرعتودقتکارشمارابهطورچشمگیریافزایشدهد،همچنیناستفادهازاینافزونهرابهصورتگامبهگامآموزشخواهیمداد.نصب و راه‌اندازی افزونه مدیریت محتوای ویژگی محصولات ووکامرس و دکان

شما می‌توانید بعد از خرید و دریافت فایل زیپ این افزونه از سایت ژاکت، به راحتی از بخش افزونه‌ها در پیشخوان وردپرس فایل دانلود شده را بر هاست خود آپلود و سپس نصب کنید. بعد از روی کلیک بر دکمه فعال کردن، همانطور که در تصویر زیر می‌بینید افزونه با عنوان "مدیریت ویژگی‌ها" در منوی پیشخوان وردپرس شما قابل دسترسی و استفاده است.

در منوی سمت چپ افزونه، علاوه بر پیشخوان، 3 برگه ویژگی‌ها، دسته‌بندی ویژگی‌ها و محصولات قرار دارد که در ادامه هر کدام به تفصیل توضیح داده خواهند شد.

نمایی از پیشخوان افزونه ویژگی محصولات ووکامرس بعد از فعال سازی
نمایی از پیشخوان افزونه ویژگی محصولات ووکامرس بعد از فعال سازی


1- برگه ویژگی‌ها: مدیریت ویژگی‌های عمومی ووکامرس

در بخش ویژگی‌ها شما می‌توانید به راحتی و با کمترین میزان درگیری توسط رابط کاربری ساده و کارآمد این افزونه، ویژگی‌های جدیدی را اضافه کنید. برای این کار کافیست مطابق شکل زیر نام، نامک و همچنین مقادیر مورد نظر خود برای یک ویژگی را اضافه و سپس کلید ذخیره تغییرات را فشار دهید.

اضافه کردن ویژگی جدید
اضافه کردن ویژگی جدید


همانطورکهمشاهدهمی‌کنیدویژگیاضافهشدهوشمامی‌توانیدتوسطدوآیکونسمتچپباکسویژگیکهدرتصویرزیرمشخصشده،درلحظهویژگیراویرایشیاحذفکنید.همچنینمی‌توانیدویژگی‌هارابهصورتگروهیانتخابوحذفکنید،درحالیکهدرافزونهفارسیووکامرسشماامکانانجاماینکارراندارید.حذفگروهیویژگی‌هازمانیبسیاراهمیتپیدامی‌کندکهشمافروشگاهیبزرگباتعدادکالایزیادیداشتهباشید.همچنینمی‌توانیدویژگی‌هارامرتبکنیدکهباعثمدیریتساده‌ترفروشگاه‌تانمی‌شود.ویرایشویژگیمحصولاتووکامرسنیزدراینبخشبهآسانیودرلحظهقابلانجاماست.


امکان ویرایش ویژگی، حذف و حذف گروهی
امکان ویرایش ویژگی، حذف و حذف گروهی


یکیدیگرازویژگی‌هایقابلتوجهافزونهدراینقسمت،افزودنگروهیویژگی‌هایمحصولاست.برایاینکارمشابهتصویرزیربایدرویدکمهافزودنگروهیکلیککنید.


امکان افزودن گروهی ویژگی محصولات ووکامرسی
امکان افزودن گروهی ویژگی محصولات ووکامرسی


بعد از کلیک روی این گزینه امکان استفاده از دسته‌بندی ویژگی‌های پیشنهادی از بانک اطلاعاتی این افزونه فراهم می‌شود.

انتخاب گروهی ویژگی‌ها از بانک اطلاعاتی افزونه
انتخاب گروهی ویژگی‌ها از بانک اطلاعاتی افزونه


شمامی‌توانیدویژگی‌هاییکهازپیشدراینبانکاطلاعاتیآمادهشدهراببینیدوهمهیابخشیازآن‌هاکهمورداستفادهشماستراانتخابکنید.


انتخاب ویژگی‌های مورد نظر
انتخاب ویژگی‌های مورد نظر


در نهایت با کلیک بر دکمه افزودن، تمامی آیتم‌های انتخاب شده به قسمت ویژگی‌ها اضافه می‌شود.

2- برگه دسته‌بندی ویژگی‌ها: دسته‌بندی و فراخوانی ویژگی‌ها به صورت گروهی در زمان درج محصول

در این بخش از افزونه وردپرسی، شما می‌توانید به راحتی برای هر کدام از کالاهای موجود در فروشگاه، یک دسته‌بندی ایجاد کنید و ویژگی‌های مورد نظر خود را از میان مواردی که در بخش قبل ثبت کرده‌اید، به صورت موردی یا گروهی اضافه کنید. امکان حذف و ویرایش این آیتم‌ها نیز به راحتی و با یک کلیک فراهم شده است.

برای این کار کافیست تا روی دکمه افزودن جدید کلیک کنید:

افزودن یک دسته‌بندی جدید برای ویژگی‌ها
افزودن یک دسته‌بندی جدید برای ویژگی‌ها


سپس از این پنجره، عنوان دسته را مشخص و ذخیره کنید:

اضافه کردن نام دسته‌بندی
اضافه کردن نام دسته‌بندی


همانطورکهدرتصویرزیرمشاهدهمی‌کنید،دستهجدیداضافهشدهواکنونمی‌توانیدبهترتیبباکلیکبردکمه‌های1و2بهاینبهصورتگروهییاموردیازویژگی‌هاییکهدرمرحلهقبلثبتکرده‌ایدبهایندستهجدیداضافهکنید.


افزودن گروهی یا موردی ویژگی به دسته‌بندی ایجاد ش
افزودن گروهی یا موردی ویژگی به دسته‌بندی ایجاد ش


انتخاب و ثبت ویژگی‌های مورد نظر
انتخاب و ثبت ویژگی‌های مورد نظر


علاوه بر افزودن گروهی، می‌توانید به صورت موردی نیز یک ویژگی را به دسته‌بندی خود اضافه کنید. برای این کار مطابق شکل زیر می‌توانید با کلیک بر دکمه سطر جدید، از میان ویژگی‌های موجود، یک ویژگی راید.

انتخاب موردی ویژگی
انتخاب موردی ویژگی


دراینبخشهمچنانمی‌توانیدازبانکاطلاعاتیافزونهویژگیمحصولاتووکامرس،بهبیشاز4000ویژگیازپیش‌آمادهشدهدسترسیداشتهباشیدوویژگی‌هایموردنظرخودراانتخابکنید.
انتخاب ویژگی‌ها از بانک اطلاعاتی
انتخاب ویژگی‌ها از بانک اطلاعاتی


دقت کنید که غیرفعال بودن برخی از آیتم‌ها به این دلیل است که قبلا به دسته اضافه شده‌اند. در نهایت بعد از انتخاب ویژگی‌های مورد نظر خود می‌توانید با کلیک بر دکمه ثبت تغییرات کار خود را به پایان برسانید.

همانند بخش قبلی شما در این قسمت هم می‌توانید به صورت گروهی به حذف ویژگی‌ها بپردازید.

3-برگه محصولات: افزودن ویژگی‌ها به محصولات فروشگاه

اکنون زمان آن رسیده تا ویژگی‌هایی که در دو مرحله قبل انتخاب و ثبت کرده‌اید را به محصول اختصاص دهید. همانطور که در تصویر مشخص است، کافیست تا برای محصول مورد نظر خود بر روی دکمه انتخاب ویژگی کلیک کنید تا بتوانید هم به صورت گروهی و هم موردی ویژگی‌های لازم را به محصول اضافه کنید.


انتخاب ویژگی برای اضافه کردن به محصول
انتخاب ویژگی برای اضافه کردن به محصول


اگر قصد انتخاب ویژگی به صورت گروهی را داشته باشید، بعد از کلیک روی دکمه افزودن گروهی می‌توانید به سه طریق از میان ویژگی‌های دسته‌بندی شده، ویژگی‌های موجود و ویژگی‌های پیشنهادی، آیتم‌های مورد نظر خود را انتخاب و به محصول اضافه کنید.

قابلیت اختصاصی افزونه ویژگی محصولات ووکامرس: بانک اطلاعاتی ویژگی‌ها

یکی از کارهای دشوار و زمان‌بر در طراحی و ساخت سایت فروشگاهی، بررسی و اضافه کردن تمام جزئیات و ویژگی‌های محصول است. از آنجایی که مشتریان انتظار دارند در مواجهه با یک فروشگاه اینترنتی به اطلاعات کاملی از محصول دسترسی داشته باشند، نمی‌توان از این فرایند چشم پوشی کرد.

افزونه مدیریت محتوای ویژگی محصولات ووکامرس با فراهم کردن یک بانک اطلاعاتی بی‌نظیر شامل 4000 ویژگی محصول در 500 دسته‌بندی برای کالاهای متفاوت، کار شما را برای درج ویژگی محصول بیشتر از هر زمان دیگری آسان کرده و تنها با چند کلیک می‌توانید تمامی ویژگی‌های مورد نیاز خود را یافته و به محصولات خود اضافه کنید. امکان استفاده از این کتابخانه در هر دو بخش قبلی نیز فراهم است.

مطمئنا وجود ویژگی محصول به صورت کاملا دقیق و کاربردی برای تمامی محصولات فروشگاه‌تان، اعتماد مشتریان را برای خرید بیشتر جلب خواهد کرد.

بانک اطلاعاتی کامل ویژگی محصول افزونه ووکامرس
بانک اطلاعاتی کامل ویژگی محصول افزونه ووکامرس


قابلیت‌هایدیگرافزونه

از قابلیت‌های مهم این افزونه سازگاری کامل آن با افزونه فارسی ووکامرس است. شما می‌توانید با این افزونه علاوه بر مدیریت ویژگی محصولات ووکامرس برای کار با ویژگی محصولات افزونه دکان نیز از این افزونه استفاده کنید.

رابط کاربری کاربرپسند و کاملا کاربردی، سبک بودن، به‌روزرسانی دائمی، پشتیبانی رایگان و 24ساعته از طریق سایت ژاکت و راه‌اندازی سریع و آسان از دیگر قابلیت‌های این افزونه است.در نهایت به یاد داشته باشید که فلسفه تولید افزونه وردپرسی، کمک به افزایش سرعت و بازدهی شما در طراحی و مدیریت سایت است. پس می‌توانید با انتخابی هوشمندانه خود را از سایر رقبا جدا کنید و به نقطه تمایز برسید.

وردپرسووکامرسافزونه دکانژاکتراست چین
افزونه مدیریت محتوای ویژگی های ووکامرس و دکان
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید