رزین سختی گیر

رزین عاملی ایست برای گرفتن سختی آب که این کار را با تبادل یونی انجام می دهد.

رزین کاتیونی بعد ار مصرف نیاز به بازسازی و احیا دارد که این کار توسط NACL یا محلول نمک انجام می پذیرد.

انواع واکنش های بازسازی یا احیا رزین به ادین صورت می باشد:

Ca / Mg-R + 2NaCl → Na2R + CaCl2 / MgCl2

واکنش بالا واکنشی بین رزین کاتیونی ضعیف با محلول نمک می باشد که یون های کلسیم ، منیزیم استرانسیم و باریم را حذف می کند.

Ca / Mg-R + H2SO4 → CaSO4 / MgSO4

واکنش رزین کاتیونی قوی که با سرعت خطی 14-20 متر در ساعت عمل می کند. مقدار نمکی که برای بازسازی 0.3 مترمکعب رزین مورد نیاز 3.8 کیلوگرم می باشد که حدود 1.8 کیلوگرم سختی را از بین می برد.

 رزین کاتیونی
رزین کاتیونی