هوش تجاری- هوش مصنوعی- مدیریت کسب و کار - دیجیتال مارکتینگ  http://amirhosseinakbari.blogfa.com لطفا برای استفاده بخش یا تمام مطلبی که شخصا نویسنده ان بودم بصورت مستند اجازه بگیرید.