پل الوار : هر کس سایه ی همه کس است . من به راستی کیستم ؟ ...