چند تکه شعر ... (3)

آنچه آتش به دلم میزند اینک هردم،
سرنوشت بشر است
داده با تلخی غم های دگر دست به هم!

بار این درد و دریغ است که ما
تیرهامان به هدف نیک رسیده است ولی،
دست هامان نرسیده است به هم...


فریدون مشیری

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

غریبگی نکن!
نکن غریبگی پسرم!
اینجا خاورمیانه است...
هر کجای خاک را بکَنی،
دوستی، عزیزی، برادری
بیرون میزند...


گروس عبدالملکیان

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیا روزی فکر کرده ای
که به کدام مقصد می روی؟
کشتی ها،
اسب ها،
ماهی ها،
و پرستو ها
می دانند که به کجا می روند
اما ما نمی دانیم!


نزار قبانی