چند تکه شعر... (6)

رنگ سرخ
می‌تواند بنشیند بر درخت انار!
لب‌های تو!
یا ...
پیراهنِ پاره‌پاره‌ی یک سرباز

هیچ اتفاقی نمی‌افتد
ما عادت داریم

ندیده‌ای؟!
همان انگشت که ماه را نشان می‌داد
ماشه را کشید

ندیده‌ای؟!
که از تمام آدم‌برفی‌ها
تنها لکه‌ای آب مانده بر زمین

دود، فقط نام‌های مختلفی دارد.
وگرنه

سیگار من و خانه‌های خرمشهر
هر دو به آسمان رفتند


"گروس عبدالملکیان"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اگر می خواهید شما را ببینم

بگذارید

کمی دیگر دور شوم...


"راسیم قاراجا" - ترجمه ی "رسول یونان"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

می پرسی تو را دوست دارم؟
حتی اگر بخواهم پاسخ تورا بدهم ،
نمی توانم.
مگر ممکن است با هیچ زبانی شرح داد
که در آنوقت که با چشمان پر اندیشه
و روشن بینت به من مینگری ،
چه نشاطی و لطفی دلم را فرا میگیرد؟


"ویتوریو آلفیری"