چند تکه شعر ... (1)

این مردم ساده می توانند

ابرهای سربی بی باران را از آسمان بروبند.

چه کسی می گوید هزارتوی تاریکی را نمی توان درید؟

ما مردمان ساده هر شب ماه را به شب نشینی

و هر صبح خورشید را به صبحانه دعوت می کنیم.

( ترانه ی ذرت کاران مکزیک )


آب دریاها در حرارت خورشید تبخیر می شود

تا بارش ابری، طبیعت را شکوفا کند.

عرق تن انسان ها نیز

در کوه رنج دود می شود

تا جامعه زنده شود.

دریاها و تن ها هر دو جزر و مد دارند

گاهی آرام و گاهی خشمگین... .

( ترانه ی کارگران معادن بولیوی )


چیزی که می توانستیم به آن اعتماد کنیم، زیبا بود

اما

مناظر زخم خورده

در آن سوی فراموشی باقی خواهند ماند... .

( تا چی ها را می چی زو - ژاپن )شعر ها گلچینی از انتخاب های "اردشیر رستمی" در تقویم 97 اش... .