آهنگ گوش کردن...

افطار در آهنگ گوش کردن خوب نیست.

همونطوری که افراط در تلوزیون دیدن یا افراط در حرف زدن و خندیدن و ....

افراط در آهنگ گوش کردن باعث میشه که ذهنت بجای اینکه به آرامش برسه به هم بریزه و تمرکزت رو به هم بزنه...

اینکه همیشه آهنگ گوش بدی خوب نیست و گاهی حتی توی رانندگی باید در سکوت کامل باشی تا بتونی فکر کنی...

یا حتی توی اتاقت...

حتی شاید بتونم جدا از اعتقادات دینی و مذهبی بگم که آهنگ گوش کردن خوب نیست و گاهی اصلا آدم رو به قعر چاه میندازه....

آهنگ خوب خییلی کمه و اکثرا آهنگا چرته

همون کمش هم وقتی بتونی پیداش کنی و زیاد گوشش بدی باز به بوچی می رسوندت...

پس بهتره کم تر گوشش بدی

اینکه آهنگ بد اصلا گوش ندی و موسیقی خوب کم گوش بدی خوبه

البته حرفای من رو کسی میفهمه که توی آهنگ ها دنبال رشد و کمال میگرده (نمیگم نیست ولی خیلی اینجور اهنگا کم پیدا میشه) نه اینکه دنبال بچه عروسکو با کفش طلا...

thanks...