لطفا به بند اول سبابه ات بگو

لطفا به بند اول سبابه ات بگو

یک ذره صبر و حوصله اش بیشتر شود

از بخل زنگ خانه من سکته میکند

دستت اگر کمی متمایل به در شود


در می زنی که وارد تنهایی ام شوی

اما بعدی نیست زمانی که می روی

در از خودش جلای وطن گفته مثل من

در جست و جوی در زدنت در به در شود


این بچه لاکپشت نگون بخت سال هاست

از تخم در می آید و سوی تو می دود

اما مقدر است که در آخرین قدم

یعنی در آستانه دریا دمر شود...


.....