یاد گذشته، منفی یا مثبت

خیلی بده که ادم خاطرات خوبش رو از یاد ببره و کاملا فراموش کنه و گذشته ی بد و سختی ها و تلخی هارو یادش بمونه.

اینطوری اصلا ادم هویت خودش رو گم میکنه. یادش میره کی بوده و یادش میره که زندگی شیرینی هایی هم داشته.

و وقتی فقط خاطرات بدت توی ذهنت بمونه و بهت حس بدی بده فکر میکنی دیگه خسته شدی و بریدی و ...

مدت ها بود خودم رو گم کرده بودم و امشب با اتفاقاتی که افتاد، یادم اومد چه کارایی که کرده بودم و بهشون افتخار میکردم. یادم اومد که بخاطر چیا بود که سختی هایی رو به جون خریده بودم که الان برام اون سختی ها شیرین بشن و بعد از مدت ها سرکوفت زدن به خودم امروز برای اولین بار به خودم افتخار کردم که هنوز سر پا ام.

مدت ها بود خودم رو گم کرده بودم و امشب با اتفاقاتی که افتاد، یادم اومد چه کارایی که کرده بودم و بهشون افتخار میکردم. یادم اومد که بخاطر چیا بود که سختی هایی رو به جون خریده بودم که الان برام اون سختی ها شیرین بشن.و بعد از مدت ها سرکوفت زدن به خودم امروز برای اولین بار به خودم افتخار کردم که هنوز سر پا ام.