علاقه دارم بنویسم، بخونم، فعالیت کنم. واسه همینم من اینجام.