کوتاه بیا!

کوتاه بیا!
«حوری»داشتیم چت میکردیم. یه جا وسطش گفت «...باید خشک باشم که کج نشم بش...