خدایا تو آنچنانی که من دوست دارم، مرا آنسان که دوست داری بگردان. "حضرت امیر"