بگو ناپاک و پاک یکسان نیستند. هرچند فراوانی ناپاک ها تو را به شگفت آورد. سوره5.آیه 100