مرد باید گریه کنه یا نه ؟

نمیدونم چطور حسم رو بگم ، نمیدونم ! بعضی وقتا سر یه موضوعاتی مختلف ... دلم میخواد زار بزنم و گریه کنم ، نمیدونم جلو گریه مو بگیرم یا نه ، بشینم گریه کنم ؟ شما چکار میکنید این وقتا ؟

خداراشکر زندگی خوبی دارم و از زندگی و همسرم خیلی خیلی راضی ام .

امشب داشتم یه اهنگ از adele و منو برد به اون روزای سخت و دوری و فراق ، خیلی خودمو کنترل کردم که یه قطره اشک از چشمم بیرون نیاد ولی چرا !!! چرا باید این اهنگ تا این حد روم تاثیر بذاره ، امروز ظهر که رفتم خونم حسابی دلم برای خانمم تنگ شده بود و کلی بغلش کردم تا آروم بشم ولی این اهنگ مثل اتش زیر خاکستر بود

یه سوال دارم ، وقتی گریه تون میگیره ، گریه میکنید یا نه ؟!
امشب با موتور رفتیم بیرون ، موقع رفتن هوا خوب بود ولی موقع برگشت حسابی سرد شده بود و من و خانمم حسابی یخ کردیم ، خیلی خجالت کشیدم که ماشین ندارم! خیلی تو خودم شکستم ولی خانمم همش میگفت چه هوای خوبی و به به و... ولی من اونو نشناسم کیو بشناسم