وصفی از وجود من

زندگی فقط یک جذابیت حقیقی دارد؛ جذابیت بازی.

ولی اگر بردن و باختن در آن برامان فرقی نداشته باشد چه؟


صفحه ۱۴

......................................................................................................................................................