تو را دوست خواهم داشت

تو را دوست خواهم داشت
چون آسمان.
تو را در بر خواهم گرفت
چون ابری
در آغوش آسمان.
کلماتم را
بر تو خواهم بارید
به سان بارش ابر
بر زمینی که تویی.
تو را تماشا خواهم کرد
به سان زمین
به تماشای ابری که تویی.
تو را دوست خواهم داشت
به سان آسمان ، ابر ، زمین.
تو را دوست خواهم داشت
به سان من ...