مرضیه

یک دوستی دارم عزیز.

دختری را دوست داره به اسم مرضیه که من هم دیده امش و واقعا دلنشین است. بهش پیام دادم کجایی و در چه حالی؟ گفت فلان جام نزدیکای مرضیه. در جوابش این را فرستادم.


سلام بر مرضیه

سلام بر چشمهاش

به وقت پاییز، زمستان، بهار و تابستان،

سلام بر مرضیه

به وقت دیدار ...


😉