زنده گان

زمانی به یک آلمانی گفتم

می خواهم زبان تو را یاد بگیرم

برای خواندن کانت

خندید

بلند خندید

سر مست خندید

گفت کانت سخت است

حتی برای برلینی ها

حتی برای نوادگان گوته

او تصوری از انسان نداشت

او تصوری از زبان نداشت ...

من زنده ام و کلمات زنده اند

کانت و گوته

تا همیشه زنده اند.

‏زندگان با زندگان در می آمیزند

‏و کلمات زنده جان میگیرند

‏و کلمات زنده

‏بر جان بار میدهد.