روی دیگر این انتخابات و نامزدبازی‌هایش

با اطمینان می‌گویم که در گذشته بسیار اشتباه کرده‌ام. هرچند دلم بخواهد بی‌گناه شناخته شوم و هرچند مطمئن نباشم که کجا و چه اندازه گناهکارم، ولی از من کارهایی سر زده که درست نبوده‌اند.

این‌جا نمی‌خواهم چالشی فلسفی را نشان دهم و دربارهٔ این بگویم که چرا ما برای برگزیدن و پذیرش سرانجام گزینش‌هایمان آفریده شدیم. نمی‌خواهم دربارهٔ پیوند خدا و بنده یا عدل و فضل خداوند سخن گویم. می‌خواهم بگویم دوست دارم چگونه باشم و در چه راهی تلاش کنم، اگر بتوانم. این‌جا هم کاری ندارم که این دوست‌داشتن و توانستن به چه چیزی برمی‌گردد.


گذشته را نمی‌دانم ولی اگر امروز نامزد نمایندگی مردم می‌شدم و تأیید صلاحیت نمی‌شدم، دوست داشتم به کسی دلیلش را نگویم. اگر پیگیری می‌کردم و باز هم سود نمی‌بخشید، همین را پیش می‌گرفتم. اگر کسی مرا می‌دید و به رد صلاحیتم پی‌می‌برد و گزارشش را جویا می‌شد، دوست داشتم به او نمی‌گفتم جز این‌که دربارهٔ خودم است! دلیلش هم این بود که درست یا نادرست‌بودن آن گزارش برای دیگران، هردو به من آسیب می‌زد. بهتر است من قربانی حقیقت شوم تا قربانی خواسته‌های کوچکم. هرچند که معلوم نبود قربانی شده‌باشم و خدا می‌داند …!

حقیقت به من وابسته نیست. همچنین کارهای ریز من می‌توانند هدف و کارهای بزرگم را نابود کنند. اگر ما باید برای هدفی کاری کنیم، این بدین معنا نیست که هر کاری و با هر هزینه‌ای درست باشد. برای نمونه اگر باید دانش بیندوزیم، نباید به هر بهانه‌ای دانشگاه برویم یا تقلب کنیم و برای نمره چانه بزنیم!

از آغاز نمی‌خواهم برای رسیدن به چیزی هر کاری کنم، چون رسیدن من به آن خواست خداست و شاید راه را کج بروم. بنابرین این‌که نام‌نویسی و گزارش همهٔ دستگاه‌های بالاتر را برای مردم بگویم و در رسانه‌ها پخش کنم، شاید درست نباشد. این کاری بود که دیدم بسیاری از سیاسی‌ها انجامش دادند و از حزب‌ها و گفتمان‌های گوناگونی بودند.


من بارها در آزمون‌های دانشگاهی و مصاحبه‌های کاری شکست خوردم و در بیشتر آن‌ها اخلاق را هم باختم. پس از آن شکست‌ها و در این انتخابات بود که به این دیدگاه‌ها رسیدم. خودم چندبار شکست خوردم و باز راه را نیاموختم و بنابرین کسی را سرزنش نمی‌کنم. ولی به‌گمانم دیدگاه درستی بود و دیگران و به‌ویژه نمایندگان و هوادارانشان باید به آن بیندیشند.


خدا را با نرسیدن و ندانستن و نتوانستن و ن… هم می‌شود شناخت.

!