ما را جز او دیده‌ای نیست و جز او را شایستهٔ دیدن نیست. + yinra.blogfa.com