شاید روزهای آینده بخوانم/بخوانیم و از جهلم بوجد بیام یا که از تدبیرم در هر دو صورت من مسوولم که آگاه بشم و آگاهی بدم ! اینجا همه چیز رو با این پیش فرض مینویسم و میخوونم .