مدیر پروژه، توسعه دهنده و برنامه نویس (عاشق اوپن سورس)