مدرس فن بیان و سخنرانی و فروش هستم. در شهر شیراز موسسه آموزشی دارم و روی وب سایت https://zahedibabak.com فعالیت می کنم