ریلی برای واژگونی

تصاویر به خاطراتی در ازمنه‌ی دور ماند.

در نگاه اول یک کل منسجم،

اما خشک و بی‌روح

وقتی غرق درشان می‌شوی می‌بینی این تو هستی که خطوط بی‌ربط را در ارتباطی مصنوعی جا دادی

تا ریل خاطرات، مسیری برای کشیده‌شدن رابطه‌ای بی‌سرانجام باشد

و در یک لحظه،

درک واقعیت

درفشی می‌شود تا بر آن قسمت بیادآورنده‌شان فرو رود

به امید عقیم کردن نورون‌هایی که مسئول باروری‌اند...

عکس از جناب پاکدل
عکس از جناب پاکدل