من...

من زهرام دانشجوی علوم ارتباطات دانشگاه تهران، قبلا نزدیک به پنج سال در...