روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز

روش محاسبه تعداد رول کاغذ دیواری مورد نیاز
چند رول کاغذ دیواریزبخریم که نه کم بیاریم و نه زیاد