پایان نامه


پایان نامه برای گرایش های مختلف و مقاطع مختلف

مقطع کارشناسی ارشد: گرایش مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات

 1. مدیریت تکنولوژی گرایش نوآوری
 2. مدیریت تکنولوژی گرایش استراتژیهای توسعه صنعتی
 3. مدیریت تکنولوژی گرایش انتقال تکنولوژی
 4. مدیریت تکنولوژی گرایش سیاستهای تحقیق و توسعه
 5. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستمهای اطلاعات پیشرفته
 6. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش نظام کیفیت فراگیر
 7. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

مقطع کارشناسی ارشد: گرایش مدیریت بازرگانی و مالی

 1. مدیریت بازرگانی گرایش بیمه
 2. مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 3. مدیریت بازرگانی گرایش تحول
 4. مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بین الملل
 5. مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 6. مدیریت بازرگانی گرایش مالی
 7. مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشد

مقطع کارشناسی ارشد: گرایش مدیریت اجرایی و شهری

 1. مدیریت شهری در مقطع کارشناسی ارشد
 2. مدیریت اجرایی گرایش مدیریت بازاریابی و صادرات
 3. مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
 4. مدیریت اجرایی گرایش مدیریت تولید و عملیات پیشرفته

مقطع کارشناسی ارشد: گرایش مدیریت دولتی

 1. مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی
 2. مدیریت دولتی گرایش مدیریت مالی دولتی
 3. مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
 4. مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستمهای اطلاعات
 5. مدیریت دولتی گرایش تشکیلات و روشها