بوی بهبود ز اوضاع جهان؟ نه واقعا!

بوی بهبود ز اوضاع جهان؟ نه واقعا!
چه از سیاست خوشمون بیاد چه نیاد، برای ماهایی که متولد خاورمیانه و ایرا...