زندگی همیشه دردسرای خودشو داره، منم راه‌حل‌های خودمو