تولید کننده محتوا در بخش سلامت جسم و روان | تمام هنرهايي كه به آن مي پردازيم بيش از دستگرمي نيست، هنربزرگ، زندگي خود ماست. ام. سي . ريچاردز