عشق بیات شده!

حدس می‌زدم حرفی که برای گفتنش سرخ می‌شود، دستهایش را به‌هم می‌مالد، آن...