نوشتن برای ماندن

تیک تیک صدای ثانیه ها و بی صدایی حرکت عقربه های ساعت همه همه از بودن صحبت می کنند از حرکت کردن.

زمانی از حرکت می ایستند که دیگر انرژی در باتری ساعت نمانده باشد.

جهان برای حرکت است و همه برای ادامه دادند آمده اند.هیچ کسی با ساعت بدون باتری کاری ندارد.

قلم به مانند باتری درون ست،جرئت حرکت کردن یعنی برداشتن قلم و رقص آن بر روی کاغذ است.

برای ماندن و ادامه دادن در این جهان ، زندگی را بنویس.