«پاسخ ما به مذاکره تحت تحریم، نه می‌باشد.»

یکی از کابوس‌های ویراستارها و نویسنده‌ها، همین فعل «می‌باشد» است! همیشه و همه جا گلویمان را پاره می‌کنیم که ایها الناس! این فعل را در معنای «است» و «هست» به کار نبرید که معنی دیگری دارد و ...

حالا با رئیس جمهور محترمی که جمله‌ای با فعل می‌باشد را شاه بیت سخنرانی‌اش در سازمان ملل کرده چه کنیم!؟

یعنی کسی نبود متن سخنرانی را ویرایش کند!؟ یک استاد سخن در این مرز پر گهر پیدا نمی‌شود که این جور وقت‌ها از او مشورت بگیرید!؟

از این سخنرانی‌ها که تحریم برطرف نمی‌شود. نه ترامپ از خر شیطان پایین می‌آید، نه همتایان این طرفی‌اش! لبخندی می‌‌زنند، گپ و گفتی می‌‌کنند و برمی‌‌گردند به آغوش وطن! فشار تورم را هم که ما به جان خریده‌ایم. کاش یک نفر پیدا می‌شد بگوید دست کم فارسی را درست صحبت کنید جناب رئیس جمهور!

پی نوشت: این متن را قبلا اینجا منتشر کرده بودم.