نقش من در آسمان💙

بار آخر است میدانم
به پروانه ها می نگرم
به رقصشان در آسمان.
نمی خواهم نظاره شان کنم تنها

نگاه کردن آنها فراتر زیبا تر است
آنها سقفی ندارند
چیزی بلند تر از یک سقف
نامش میشود آسمان.


آزادی...
به معنای نداشتن سقف
اما داشتن آسمان است.
میخواهم به سقف ها پایان دهم!
چیزی بلند تر از یک سقف میخواهم
یک آسمان سقف من؛
آسمان یک شهر سهم من.


پس از این هیچگاه
خود را به یک چهار دیواری منتهی نمیکنم.
هیچوقت!
اگر منتهی شوم
نگاهم از پنجره به پروانه ها ابدی خواهد شد.

و دیگر
با بادبادک آرزوهایم دنبالشان نمیکنم،
با باد سر جهت های زندگی چک و چانه نمیزنم،
برای رویارویی با آفتاب با ابر ها نمی جنگم،
و اینگونه فراز و نشیبی تجربه نمیکنم
اینجاست که تصوری از عشق ندارم.


اگر عشق نباشد به چهار دیواری ای منتهی میشوم
و از درد لذت عشق به خود می پیچم.
هرگاه نبودم
هرگاه گم شدم
بدانید با بادبادک آرزوهایم
سقوط کردم؛


و باد مرا با خود به نا کجا آباد برده است
و ابر ها بر من پیروز شدند
و لابد با خود گفته ام:
عشق به همین معنی است.

و آزادی... به کجا که مارا نمی برد


توی هواپیما، بیکار کنار پنجره! مینویسم از  دل از جان از فریاد ها
توی هواپیما، بیکار کنار پنجره! مینویسم از دل از جان از فریاد ها

عاشق ها به چهار دیواری ای منتهی می شوند
که سراسر آغازش تاریکی است
اما، ولی و بنابراین
به خود از درد لذت عشق نمی پیچند.
گم نمی شوند
غرق نمی شوند
عاشق ها اغراق می کنند،
به تنها عشق.


در چهار دیواری ای
بو می کشند و می چشند
آن چیز که میخواهند، چون عاشقند
و عشق را دوست دارند.
او لمس میکند، می بیند و گوش میدهد
به سرود عشق، به پیانوی عاشقی، به ساز معشوق
دیگر تنها آسمانش آزادی نیست؛
خورشیدی به وسعت یک قلب دارد
خود به خود طوفان های غم عشق
سقف ها را بر میچیند.


پایان مقدمه سراسر تاریکی فرا می رسد،
طلیعه روز های خوش عاشقی
فراز و نشیب ها آغاز میشوند؛
اما با یک همراز و همسفر
وقتی با عشق همراه شوی
تمامی صفات خوب راپیشکش به اختیار خود در می آوری.
و بار آخرست که، تو شکست میخوری
پس از این تو با انها هستی و آنها با تو
این بار با باد چک و چانه نمیزنی،
و اجازه میدهی هر جهت خواست تو را به پرواز در بیاورد.
با ابر ها نمی جنگی


اینجا، اکنون
سقف ها به اتمام می رسند
پس هرگاه نبودم ولی نقشی از من در آسمان بود
بدانید عاشقم،

یک لشکر زیبایی به همراه دارم
و همچنان رو به جلو قدم بر میدارم...


پ.ن: آسمون تو؟