و خداوند در ميان موهايشان پيچش هايى را قرار دادتا غم هايشان را در آنها بپيچند و تا ابد لبخند مهمان لب هايشان باشد...