خسروی خوبان...

فوتبال بی رحمه ، درست مثل زندگی، همونطور که روزی در اوج خوشحالی چیزی رو به تو هدیه می ده، روزی در اوج غم و اندوه، همون را ازت می گیره تا بیشتر به این مسئله پی ببریم که توی فوتبال هم مثل زندگی روزمره، غم و اندوه در کنار هم هستن که زیبایی ها را رقم می زنن.

نگو که اخرین بازمونده های نسل طلایی هم دارن میرن :))

زیبا