و لبخند دوباره بر می گردد.

تو باید ادامه بدی حتی وقتی تمام اجزای بدنت در حال تجزیه شدن باشه.

تو باید ادامه بدی حتی اگه فردا خورشید طلوع نکنه.

حتی اگه شب اخری باشه که توی این دنیایی...

ما هممون کم میاریم، هممون داغون میشم و یه جاهایی پا پس می کشیم

حتی شاید چندین سال طول بکشه تا بتونیم دوباره رو پای خودمون وایستیم و دوباره مقاومت کنیم ...

رفقای قشنگم غمگین باشین اما به شرطی که کارایی که باید انجام بدین رو فراموش نکنین‌.

می تونین غمگین باشین اما به شرطی که از تخت خوابتون پا شین و اون غم ‌رو ‌با خودتون‌حمل کنید.

اونقدر غمگین باشین تا دوباره چشماتون لبخند بزنه...

همه‌ی ما حق داریم که ناراحت، شکست خورده و داغون باشیم و اندوه بپیچه به کل وجودمون به شرطی که حتی اندوه هم یه روزی بتونه به ما لبخند بزنه. ^^ 💜


#زیبا🍃