روسری‌ سبز آزاد شد


روسری سبزم گم شد توی یک شب مهتاب دریایی.

توی آبی اقیانوسی که وصل است به همه دنیا و تو از همه دنیا قطع.

وقتی چشمت به مهتاب به می‌افتاد و ستاره‌ها صدایت می‌کنند، ناگزیزی که بزنی به دریا و صدای نفس‌هایت را در دریا گم کنی و خودت هم گم می‌شوی. روسری‌ام هم همین را می‌خواست.

باید گم شد در آبی بیکران اقیانوسی که وصل است به همه دنیا و تو از همه دنیا قطع.

روسری سبز رنگ گم می‌شود و ناگهان می‌فهمی که تو مانده‌ای و تی‌شرت سفیدت و شلوار گل گلی‌ات که چسبیده به اندامت. از گم شدگی بیرون می‌آیی با صدای نفس‌هایی که مضطرب است در تلولو مهتاب و درخشش ستاره‌ها.

می‌روی زیر آب، میایی بالا، روسری نیست.

باز می‌روی پایین و باز می‌روی بالا، یه چیزی شبیه به روسری هست آن زیرها اما دستت بهش نمی‌رسد. باز سعی می‌کنم اما اقیانوس آبی شور نمی‌گذارد خیلی پایین بروی. حالا با لباس‌های چسبیده به تن‌ات و بدون روسری باید از دریای اقیانوسی بیایی بیرون.

آن بیرونی‌ها چه می‌گویند؟ با لباس‌های چسبیده به تن‌ و سر لخت‌ات.

روسری ام آزاد شد

مانتو هنوز روی شن‌های ساحل هست خدا روشکر. اما تو می‌مانی و کلی وحشت از ساحل شنی و مهتاب و آنهایی که بیرون آب منتظرند که تو بیایی بیرون و ببرندت تا آب خنک تحویلت دهد.

روسری سبز آبی چرا از سرت می‌لغزد و می‌رود آن دورها

من هم می‌خواستم مثل روسری‌ام بروم به آن سوی آب‌ها

کاش مرا هم با خودش می‌برد به عمق این آب زیبا

من گم شده گناهکار. روسریم را به من بدهید تا در این سوی مرزها بتوانم زندگی کنم.

تی‌شرت را از تن لخت به سر می‌کشم، مانتو به تن می‌کنم و یواشکی می‌روم به ساحل تا آب خنک تحویل ندهم. اسمم و شماره کارت ملی ام را از من نخواهند که روسری ام را آب‌های آزاد با خود برده‌اند

من تقصیری نداشتم.


همه‌اش تقصیر آب‌های آزاد است و شب‌هایی که ماهش کامل است و دیوانگی به عقل می‌چربد.

این شوری آب را با شن‌ها ساحل ترکیب می‌کنم و با خیسی و بوی دریا به چهاردیواری می‌روم.

می‌دانم. حتما روسری سبز رنگ بیشتر از من، خرچنگ‌ها و اقیانوس را دوست داشت.

بگذار که آسمان آبی و ماه شب چهارده همچنان بدرخشد و روسری عاشق آب تا صبح عشق و حالش را با خرچنگ‌ها بکند.

چهار دیواری به اندازه کافی بزرگ است برای من . می‌شود ساختمان‌های اطراف را دید زد. پنجره را باز کرد و گذاشت که با بوزد به داخل و باد موها و لباس‌های آویزان به درو دیوار راخشک کند.